Jämlikhet

3.10 JÄMLIKHETSPOLICY

3.10.1 GENERELLT

Lidköpings FK/Akademis policy är att inte diskriminera vare sig direkt eller indirekt personer som söker medlemskap eller anställning på grund av ålder, funktionshinder, etniskt ursprung, nationalitet eller nationellt ursprung, religion eller övertygelse, ras eller hudfärg, kön, sexuell läggning, civilstånd eller familjesituation. Medlemmar bör uppmärksamma att diskriminering av de skäl som anges ovan är olagligt och Lidköpings FK/Akademi inte kommer att tolerera någon direkt eller indirekt diskriminering, trakasserier, mobbning och repressalier från sina medlemmar.

Lidköpings FK/Akademi stöder till fullo principen om lika möjligheter i arbetslivet och motsätter sig alla former av olaglig eller otillbörlig diskriminering på grund av funktionshinder. Inga medlemmar eller anställda skall erhålla mindre förmånlig behandling på grund av funktionshinder.

DEFINITIONER

DIREKT DISKRIMINERING:

  • Behandling av en enskild mindre förmånligt än en annan i samma eller liknande omständigheter på grund av ålder, funktionshinder, etniskt ursprung, nationalitet
    eller nationellt ursprung, religion eller övertygelse, ras eller hudfärg, kön, sexuell
    läggning, civilstånd eller familjesituation;

INDIREKT DISKRIMINERING:

  • Uppstår när ett krav eller villkor gäller för alla medlemmar, men som betydligt mindre av en viss grupp kan följa;

TRAKASSERIER OCH MOBBNING:

  • Är oönskat beteende som kränker människors värdighet eller skapar en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller kränkande stämning.

ARRANGEMANG OCH LOKALER

Alla rimliga och nödvändiga förändringar kommer att undersökas och eventuella motiverade ändringar kommer att göras till Lidköpings FK/Akademis lokaler och till arrangemang så att funktionshindrade personer inte har någon betydande nackdel jämfört med icke-funktionshindrade.

ÄNDAMÅL FÖR JÄMLIKHETSPOLICY

Tillse att Lidköpings FK/Akademi rekryterar och behåller de bästa medarbetarna för klubbens organisation oavsett om personen på grund av ålder, funktionshinder, etniskt ursprung, nationalitet eller nationellt ursprung, religion eller övertygelse, ras eller hudfärg, kön, sexuell läggning, civilstånd eller familjesituation som omfattas av definitionen i lagen behandlas lika och rättvist.

OMFATTNING

Diskrimineringspolicyn omfattar alla medlemmar och arbetssökande. Detta omfattar också anställda som blivit funktionshindrade i arbetslivet. Är det relevant omfattar policyn även anställda hos andra arbetsgivare som arbetar inom Lidköpings FK/Akademis lokaler.

RIKTLINJER

All personal och medlemmar förväntas följa Lidköpings FK/Akademis policy och avstå från alla åtgärder, inklusive skriftliga eller muntliga uppgifter, som är till skada för både bokstav och anda i klubben. En avsiktlig underlåtenhet att iaktta dessa krav kommer att åberopa utredningen och det disciplinära förfarandet enligt Stadgarna.

Lidköpings FK/Akademi kommer att sträva efter utbildning och handledning för all berörd personal, så att risken av eventuella diskriminerande attityder påverkar besluten minimalt och att det finns en förståelse för bestämmelserna i vår jämlikhetspolicy.

Tydliga arbetsbeskrivningar och personspecifikationer används för att öka tydligheten så att beslut fattas på objektiva kriterier.

För att säkerställa att anställd eller medlem inte diskrimineras på grund av sitt handikapp och/eller läggning kommer alla kontrakt och andra organ som kan användas bli medvetna om denna politik. Lidköpings FK/Akademi uppmuntrar aktivt främjandet av denna policy i sin interna och externa rekrytering genom att reklam, arbetsbeskrivningar och person specifikationer inte diskriminerar. Lidköpings FK/Akademi kommer att säkerställa att alla nya medarbetare är medvetna om denna politik som en del av sin introduktion och kommer regelbundet att granska och övervaka denna politik för att säkerställa dess genomförande och effektivitet.

Vi välkomnar ansökningar från personer med funktionshinder till arbete i organisationen.

Eventuella klagomål eller missnöje som följer av upplevda brister i anslutning till denna policy bör inledningsvis delges Sektionens/Kommitténs Ordförande som rapporterar till Styrelsen.