Miljö

3.3 MILJÖ POLICY

3.3.1 GENERELLT

I Lidköpings FK/Akademi tror vi på att vara en ansvarsfull fotbollsförening innebär att vara en del av vårt samhälle i vid bemärkelse. Vi vet att våra resultat kommer att granskas inte bara av vår framgång, spel eller lönsamhet som förening utan också av vår påverkan på livskvaliteten i vårt samhälle och för miljön som vi delar.

Lidköpings FK/Akademi erkänner sitt ansvar för att säkerställa en säker och hälsosam miljö och kommer att sträva efter att bibehålla goda miljöprestanda genom fortsatt underhåll av vårt pro aktiva miljöledningssystem, som är en integrerad del i vår verksamhet. Syftet med denna policyförklaring är att genom ett tydligt ledningsansvar och genom att främja medlemsinflytandet ge en ökad medvetenhet, utbildning och undervisning i ämnet.

3.3.2 LIDKÖPINGS FK/AKADEMIS SYN

 • strävar efter att minimera betydande miljöpåverkan genom att följa vår och Lidköpings Kommuns miljö policy;
 • strävar efter att undvika förorening av mark, luft eller vatten och vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att förebygga förorening vid källan;
 • strävar efter att undvika farliga processer eller material där det finns lämpliga alternativ;
 • strävar efter att bevara naturresurserna genom att minimera användningen av icke förnyelsebara material, återvinna material, genom att minimera energianvändning,
  med hjälp av återvunna produkter och förpackningar;
 • strävar efter fortsatt minimering av avfall och förnybara energi möjligheter;
 • strävar efter möjligheter att främja miljön med våra samarbetspartners;
 • kommer att fortsätta utveckla planer för att förbättra miljö medvetenheten hos våra leverantörer och entreprenörer;
 • kommer att mäta framsteg och ständigt förbättra vår ekonomiska möjligt till ett bättre miljöarbete;
 • kommer att uppmuntra medlemmar att vidta positiva åtgärder inom områden som transport, återvinning och inköp;
 • kommer att säkerställa miljövänlig skötsel och underhåll av allt det vi hyr av Lidköpings Kommun och av våra egna tillgångar;
 • Styrelsen granskar regelbundet vår efterlevnad av lagstiftning och denna policy.

De detaljerade miljömål och mål som satts upp syftar att uppnå ständiga förbättringar i våra resultat. Denna politik kommer att ses över en gång per år, och kommer att delges alla medarbetare och finns tillgänglig för alla intressenter inklusive allmänheten via vår hemsida eller på begäran.