Säkerhet

3.10 SÄKERHETSPOLICY

3.10.1 GENERELLT

Svenska Fotbollförbundet har uppsatta krav på att arrangerande förening ska ha utbildade publikvärdar under matcherna. Grundtanken och idén med publikvärdskapet är att representanter för föreningen med bakgrund i supporter leden ska samarbeta med och vara en länk mellan publik och ordningsmakt för att på ett smidigt sätt säkerställa ordningen.

Säkerheten kring fotbollen blir en allt viktigare del i klubbens verksamhet och Lidköpings FK/Akademi vill erbjuda publiken både säkerhet och service.

PUBLIKVÄRD

Publikvärden är föreningens förlängda arm och ska som sådan fylla en servicefunktion gentemot publiken. Servicerollen är särskilt viktig, dessutom ansvarar publikvärden i viss mån för att hjälpa till med att hålla ordning, främst genom insatser för att förebygga ordningsstörningar och bråk.

VISITATION

Publikvärdarna kan genomföra visitation av åskådare innan dessa går in på arenan. Om någon inte vill underkasta sig visitation förbehåller sig föreningen rätt att neka personen inträde på arenan. Visitation av åskådare görs för att öka säkerheten genom att utesluta möjligheten att inbringa glas eller andra föremål som kan användas som vapen.

Generellt införsel förbud gäller enligt följande:

Till arenan är det förbjudet; att medföra vapen (eller andra farliga föremål), pyrotekniska effekter, alkohol (eller andra droger), glasflaskor, pet flaskor.

TEXTER OCH SYMBOLER

Lidköpings FK/Akademi förbehåller sig rätten att på plats avgöra vad som är lämpligt och inte lämpligt att införa på arenan. Dessa beslut fattas utifrån i förväg uppsatta riktlinjer.

Lidköpings FK/Akademi bedömer lämpligheten i symboler och texter utefter vem eller vilka som symbolen eller texten representerar, text och symboler som väcker anstöt och/eller representerar oönskade grupper..

Lidköpings FK/Akademi markerar genom omedelbara åtgärder sitt avståndstagande från symboler och attribut, namn och texter samt annat som förknippas med destruktiva texter som kan kränka eller skada person eller förening. Exempel på sådant är könsord, främlingsfientliga texter eller budskap, texter och budskap med hat eller avsky mot förening eller supporterklubb.

Personer med klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp, eller annan sådan grupp med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller religion, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol.

ORDNINGSVAKT

En ordningsvakt är en myndighetsperson med polismans befogenhet som lyder direkt under polisen. Allmänheten har skyldighet att lyssna till och åtlyda ordningsvakten i hans eller hennes tjänsteutövning.

AVVISNING

Lidköpings FK/Akademi förbehåller sig rätten att avvisa personer som anses olämpliga genom uppträdande eller berusning. Svenska Fotbollförbundet reglerar enligt bestämmelser från Fifa att det skall “råda god ordning samt vara nyktert på läktarna”.

Lidköpings FK/Akademi avvisar personer som bedöms vara för berusade.

AVSTÄNGNING

Personer som uppträtt olämpligt eller gjort sig skyldig till en brottslig handling i samband med match kan av föreningen bli avstängd från hemmaarenan och/eller borta arenor under en viss tid.

SJUKVÅRD

Om olyckan är framme och någon behöver vård så kan publikvärdarna, som är placerade runt om på arenan, vara de som är först på plats. I väntan på att ambulanspersonalen kommer till platsen påbörjas första hjälpen. Gör publikvärden uppmärksam på om något skulle inträffa.

EVAKUERING

Lidköpings FK/Akademi har utarbetat en evakueringsplan som ligger till grund för publikvärdarnas arbete vid nödsituationer. Om någon större incident skulle inträffa så att en del eller hela arenan måste utrymmas, ska detta göras genom ordinarie utgångar. Skulle det bli aktuellt med evakuering kommer speakern att ge ut nödvändig information samtidigt som publikvärdar leder publiken ut genom respektive utgång.