Årsmöten onsdag 21/2 kl. 18.30!

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmöten i Sparbanken (Hörsalen, ingång från Sveagatan) onsdag 21 februari kl. 18.30 (först LFK Akademi, sedan Lidköpings FK).

Utdrag från stadgarna:
21 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt;
2. Fastställande av röstlängd för mötet;
3. Fastställande av föredragningslista;
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet;
5. Val av protokolljusterare och rösträknare;
6. Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret;
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret;
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret;
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser;
10. Fastställande av medlemsavgifter;
11. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
d) två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år;
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande samt jämna år en ledamot om två år;
f) val av VFF-ledamot och suppleant.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner;
13. Övriga frågor.